Privacy- & Cookieverklaring

Vida Verloskunde, gevestigd aan de Kolkweg 20-24, 8243 PN te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy Statement

Inleiding

Dit privacy statement ziet toe op de door Vida Verloskunde aangeboden zorgverlening via de website ww.vida-verloskunde.nl. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe Vida Verloskunde omgaat met de online verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over Vida Verloskunde

Vida Verloskunde is gevestigd Kolkweg 20-24, 8243 PN te Lelystad en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 32144125 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Voor vragen over het privacy statement is Vida Verloskunde bereikbaar op werkdagen vanaf 09.00 op telefoonnummer +31 (0)320-343330. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@vida-verloskunde.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden door Vida Verloskunde verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

  • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst;
  • Administratieve doeleinden;
  • om de relatie met de cliënten te onderhouden en uit te breiden;

Grondslagen voor de verwerking zijn:

  • de geneeskundige behandelovereenkomst;
  • toestemming;
  • gerechtvaardigd belang van Vida Verloskunde.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Vida Verloskunde:

Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.

Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Onatal. Welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.

E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van:, bevestiging van inschrijving, bevestiging voor inschrijving van voorlichtingsavonden van vida verloskunde, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk. Dit geschied via beveiligde e-mail.

Partner mail adres wordt in principe niet gebruikt.

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

De beveiligde systemen, Zorgdomein en Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners.

De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, echoscopiste van echo NOP ,klinisch verloskundigen, verpleegkundige, kinderarts, huisarts, consultatiebureau, kraamzorg en de zorgverzekeraar ivm declaraties.

Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vida Verloskunde en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van vida Verloskunde en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer +31 (0)320-343330.

Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Foto’s op onze website

Het is mogelijk dat de foto’s op onze website een verwerking van persoonsgegevens vormen. Dat is het geval als een persoon op de foto’s is afgebeeld. Voor zover nodig hebben de betreffende personen in vrijheid toestemming gegeven voor de publicatie van die foto’s. Daarmee bestaat voor Vida verloskunde een gerechtvaardigde belang voor de bijbehorende verwerking van persoonsgegevens. Dit belang bestaat uit het kunnen plaatsen van de foto’s op de website, het onderhouden van de website en het recht op vrijheid van meningsuiting. De foto’s worden getoond op de website zolang Vida verloskunde de betreffende foto van toegevoegde waarde voor de website acht.

Inschrijven voor informatieavond

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving voor de informatieavond af te kunnen handelen nadat u ons een mail heeft gestuurd. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Vida verloskunde en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Vida verloskunde en van u om uw aanmelding te registreren en rekening te houden met uw aanwezigheid. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de organisatie van de informatieavond.

U kunt zich ook aanmelden voor de informatieavond door ons te bellen op telefoonnummer +31 (0)320-343330.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 20 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 1 jaar opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk en aansluitend vernietigd.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Vida verloskunde gebruikt uitsluitend functionele en technische cookies ( noodzakelijke cookies). Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Vida Verloskunde te laten functioneren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Beveiliging

Vida Verloskunde heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.vida-verloskunde.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. Daarnaast worden e-mails verzonden door e-mailservers die specifiek beveiligd zijn voor de zorg.

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd.

Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt

Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;

Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;

Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:
Toestemming van de betrokkene;

Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op juli 2022.