| praktijk: 06-13 269 989 | spoed: 06-13 186 196 | Kolkweg 20-24, 8243 PN Lelystad | 

Privacy- & Cookieverklaring

Vida Verloskunde, gevestigd aan de Kolkweg 20-24, 8243 PN te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inleiding

Deze website, www.vida-verloskunde.nl, wordt onderhouden door Vida Verloskunde. De Verloskundigenpraktijk zorgt ervoor dat met (bijzondere) persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe onze praktijk omgaat met de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij houden ons aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). Vida Verloskunde is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van jullie kind. Dit houdt in dat alleen Vida Verloskunde bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt met welk doel en op welke manier. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt. 

Definities

-          Persoonsgegevens: alle gegevens waarmee de cliënt kan worden geïdentificeerd. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van betrokkene(n) worden als ‘bijzondere persoonsgegevens’ aangemerkt.

-          Verwerken: De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren. 

-          Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke voor dit privacyreglement van de praktijk, zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

-          Verwerker: degene die ten behoeve van De Verloskundigen Praktijk voor de Verwerking van persoonsgegevens zorgdraagt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen, zoals hulppersonen die door de verantwoordelijke zijn ingehuurd.

-          Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, in het algemeen de cliënt.

-          Uitvoeringswet: de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

-          Verordening: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119).   

-          Privacyverklaring: dit document.

 

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Vida Verloskunde verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en /of omdat je deze gegevens mondeling en/of schriftelijk aan ons verstrekt.  Persoonsgegevens kunnen daarnaast worden verstrekt door de zorgverzekeraar, de huisarts, verloskundige, andere behandelaars, specialisten, hulpverleners of andere dan de voornoemde personen of instanties. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens welke wij mogelijk verwerken :

 • Naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede betaalgegevens van de betrokkene;
 • Een administratienummer dat gekoppeld is aan het behandeldossier van betrokkene;
 • De persoonlijke toestemmingsverklaring voor het gebruiken, verwerken en verstrekken van persoonsgegevens;
 • Informatie m.b.t. de relevante medische en obstetrische anamnese van de betrokkene, waaronder gegevens die met instemming zijn overgenomen van een medebehandelaar (zoals huisarts, CJG, kraamzorg, gynaecoloog of verloskundige);
 • In geval van erfelijke aandoeningen medische gegevens van gezins- en familieleden;
 • Andere bijzondere persoonsgegevens met het oog op de goede behandeling van de betrokkene, zoals etniciteit;
 • Informatie over de aard van de behandeling, de diagnose, de uitslag en/of advies met betrekking tot de vervolgbehandeling (zoals gegevens in het kader van horizontale en verticale verwijzing) van de betrokkene, alsmede de verstrekte rapportage van de behandeling;
 • Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 • Informatie over het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding van de behandeling;
 • Informatie over de verzekering van de betrokkene, waaronder het verzekeringsnummer en het BurgerServiceNummer;
 • Opmerkingen en klachten over de behandeling van betrokkene;
 • Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.
 • IP-adres

Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wanneer je geen ‘behandelovereenkomst’ sluit met Vida Verloskunde zullen wij uitdrukkelijke toestemming tot die verwerking vragen om verloskundige zorg te kunnen leveren. Dit doet Vida Verloskunde in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die voortvloeit uit de Europese Privacy Verordening EU 2016/679 (EPV).

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom en hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Vida Verloskunde is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

-          Verwerking gebeurt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is.

-          De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

1.      Toestemming van de betrokkene (middels een actief aan te vinken/ te ondertekenen toestemmingsformulier, zodat de verantwoordelijke kan aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking);

2.      Het aangaan en uitvoeren van een behandelingsovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);

3.      Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene, zoals noodgevallen;

4.      Het behartigen van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een derde (bijvoorbeeld de bedrijfscontinuïteit);

5.      Noodzaak om een wettelijke verplichting of een overeenkomst met de betrokkene na te komen.

 

-          Daarnaast geschiedt de verzameling van persoonsgegevens voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Vida Verloskunde verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

1.      Behandeling van de betrokkene (het verlenen van verloskundige zorg);

2.      Informeren en contacteren van betrokkene(n) ;

3.      Financiële administratie;

4.      Goede werking van de website c.q. inschrijving bij onze praktijk

5.      Indien van toepassing te overleggen met andere ketenpartners in de geboortezorg

 

-          Vida Verloskunde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor landelijke registratiesystemen als Peridos, Praeventis, SPRN en actuele onderzoeken.

-          Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

-          Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij - gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt -  toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is.

-          Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

-          Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens.

-          De persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

-          De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor goede zorgverlening.

Verwerkers en andere derden

Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verloskundige Praktijk en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens.

Softwareleveranciers zonder verwerkersovereenkomst hebben zelf geen toegang tot persoonsgegevens en laten geen cookies achter in hun programma

Wanneer een verwerking namens de verantwoordelijke wordt verricht, doet de verantwoordelijke uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties afgeven dat de persoonsgegevens worden verwerkt conform de verordening, de uitvoeringswet of daarop gebaseerde regelgeving.

Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in deze privacy verklaring. Je gegevens geven wij alleen aan derden door als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je. Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. Zie voor een overzicht hieronder;

a.      Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;

b.      Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;

c.       Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;

d.      Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

              i.            Toestemming van de betrokkene;

             ii.            Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;

           iii.            Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.

Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt.

Vida Verloskunde wisselt, nadat hiervoor gericht toestemming is gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en apotheek via Zorgdomein en/of Zorgmail, en indien nodig telefonisch.

Andere gegevens

Geanonimiseerde gegevens vallen niet onder de werking van dit privacyreglement.

Informatieplicht

Vida verloskunde heeft  de plicht om te informeren ;

-          Wie verantwoordelijk is voor de verwerking met contactgegevens;

-          Waarom bepaalde, concrete persoonsgegevens verwerkt zullen worden;

-          Op welke manier de persoonsgegevens worden verwerkt;

-          De periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of, indien dat niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;

-          Alle andere informatie die met het oog op de zorgvuldigheid moet worden verstrekt. Dat betekent ook: des te gevoeliger de persoonsgegevens die de verantwoordelijke wil verwerken, des te grondiger er moet worden geïnformeerd.

Als persoonsgegevens via een derde worden opgevraagd, of aan een derde worden geleverd, dan wordt op dezelfde wijze voldaan aan de informatieplicht, vóórdat de persoonsgegevens worden verkregen of geleverd, tenzij dit alleen met een onevenredige inspanning kan worden gedaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten.

 • Het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG).
 • Ook heb je het recht om de Verloskundige Praktijk te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
 • Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Hou er rekening mee dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. De persoonsgegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Vida verloskunde is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te laten halen dan kun je dit aangeven.

Je kunt een verzoek doen tot inzage, correctie of wissen. Dit kun je doen door een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. te versturen en vermeld hierin de persoonsgegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij vragen we om in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Vida Verloskunde zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

**De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.**

Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer je Vida Verloskunde vraagt om je persoonsgegevens te wissen, kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval je gegevens niet wissen, maar labelen als ‘niet actief’. Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken.

Verwerkingsregister

Vida Verloskunde houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:

a.      De naam en contactgegevens van de verantwoordelijke 

b.      De verwerkingsdoeleinden;

c.       De categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;

d.      De categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden verstrekt;

e.      De beoogde termijn waarbinnen de persoonsgegevens moeten worden gewist;

f.        Een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen.

Datalek

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden deelt de verantwoordelijke dit -indien en voor zover wettelijk vereist- zo spoedig mogelijk nadat zij hiervan op de hoogte is mee aan de betrokkene en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze melding bevat ten minste:

a.      De aard van de inbreuk;

b.      De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;

c.       De maatregelen die de verantwoordelijke als gevolg van de inbreuk heeft getroffen;

d.      Een contactpunt voor meer informatie.

Bewaartermijnen

Medische gegevens die zijn verkregen om een behandelingsovereenkomst aan te gaan of te vervullen worden 15 jaar bewaard. De verantwoordelijke is niet gehouden tot langere bewaartermijnen dan bij wet, in het bijzonder artikel 7:454 lid 3 van het Burgerlijke Wetboek, verplicht.

Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij werden verwerkt. Als die persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd.

Geheimhouding

De verantwoordelijke, de verwerker en iedereen die onder gezag van de verantwoordelijke toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens.

Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het ambt, het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van diegene.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

‘Passend’ betekent dat de beveiligingsmaatregelen die getroffen worden passen bij het risico dat de persoonsgegevens onzorgvuldig of onrechtmatig (verder) worden verwerkt en de schade die daaruit voort zou vloeien. De getroffen maatregelen moeten ervoor zorgen dat:

a.      Uitsluitend bevoegde personen toegang tot persoonsgegevens hebben;

b.      De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan;

c.       De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige Verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie.

In alle gevallen draagt de verantwoordelijke zorg voor het informatiebeveiligingsbeleid en draagt dit beleid uit binnen de praktijk.

Inschrijven via de website: wanneer je je via onze website bij ons inschrijft, dan worden de gegevens die je verstrekt (voor en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres, zorgverzekeraar, overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in de correspondentie en IP-adres) in het betreffende formulier uitsluitend gebruikt voor het voltooien van je inschrijving. Deze contactgegevens komen bij ons binnen op een (onbeveiligd) mailadres en deze email zal na verwerking direct weer worden verwijderd. Onze website is beveiligd (SSL-certificaat). Inschrijven kan uiteraard ook altijd telefonisch.

Emailgebruik: het is mogelijk om een vraag te stellen via de email. Echter ons emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is geen beveiligde mail, ben je daar bewust van. Zodoende adviseren we je om altijd telefonisch contact met ons op te nemen.

Overig

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Vida verloskunde gebruikt uitsluitend functionele en technische cookies ( noodzakelijke cookies). Technische cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website van Vida Verloskunde te laten functioneren.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 17-06-2018 .

Vraag of klacht

Voor vragen over onze privacy verklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens of heeft u een klacht hierover dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

Vida Verloskunde, Kolkweg 20-24, 8243PN, Lelystad 06-13186196, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.